ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

DSC_6490

     ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2548 โดยมี นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ และรับการตรวจติดตามจากคณะผู้ประเมินของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) ซึ่งจากการตรวจติดตามครั้งนี้ พบว่าศูนย์ฯยังคงรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ(Focus Group Discussion)

     CSC_4056

ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ( (Focus Group Discussion) เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดอุตรดิตถ์” ภายใต้โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ฯลฯ จำนวน ๓๒ คน เข้าร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

} else {

คณะผู้บริหารฯ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

DSCN1231

     คณะผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ถึงแนวทางด้านการจัดทำห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 และวิธีการขอการรับรองมาตรฐาน โดยมีรองศาสตราจารย์นิยดา สวัสดิพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ถนนสิรินธร) วันที่ 16 กันยายน 2556

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและ 5ส

DSCN1307

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการและการจัดทำ 5 ส  โดยมีนางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความรู้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 1 ธันวาคม 2556