หน้าแรกของเรา

บริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนทุน/ศึกษาต่อ/สมัครงานประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและ 5ส

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการและการจัดทำ 5 ส  โดยมีนางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ … Continue reading นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและ 5ส

0 comments

คณะผู้บริหารฯ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

     คณะผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ถึงแนวทางด้านการจัดทำห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 และวิธีการขอการรับรองมาตรฐาน โดยมีรองศาสตราจารย์นิยดา สวัสดิพงษ์ … Continue reading คณะผู้บริหารฯ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

0 comments

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ(Focus Group Discussion)

      ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ( (Focus Group Discussion) เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดอุตรดิตถ์” … Continue reading ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ(Focus Group Discussion)

0 comments
 

ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียมในขยะมูลฝอย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอยฯ ต่อเนื่องจากครั้งก่อน ซึ่งเป็นหัวข้อการทดสอบหาค่าโพแทสเซียมในขยะ โดยมีผู้สอน คือ … Continue reading ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียมในขยะมูลฝอย

0 comments

ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ … Continue reading ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

0 comments

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านตะ…เพินคี่ … Continue reading ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

0 comments
 

Posts not found

 

ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

     ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2548 โดยมี นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ … Continue reading ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

0 comments

การประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการ ของศูนย์สิ่งแวดล้อม

 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการของศูนย์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีวาระสำคัญเรื่อง การเตรียมความพร้อมของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย,แนวนโยบายในการทำงานของบุคลากร และแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) โดยมี … Continue reading การประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการ ของศูนย์สิ่งแวดล้อม

0 comments

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน เป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต … Continue reading ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน เป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

0 comments