Category Archives: บริการวิชาการ

ศูนย์สิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ทางด้านวิชาการตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ-1

นางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ได้เข้าให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินทางด้านวิชาการตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อวันทื่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท ท๊อป-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

S__2990189

 

          นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทท๊อป-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ และ นางสาววรรณา  แสนใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ พาเยี่ยมชมและตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 6 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ(Focus Group Discussion)

     CSC_4056

ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ( (Focus Group Discussion) เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดอุตรดิตถ์” ภายใต้โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ฯลฯ จำนวน ๓๒ คน เข้าร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

คณะผู้บริหารฯ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

DSCN1231

     คณะผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ถึงแนวทางด้านการจัดทำห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 และวิธีการขอการรับรองมาตรฐาน โดยมีรองศาสตราจารย์นิยดา สวัสดิพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ถนนสิรินธร) วันที่ 16 กันยายน 2556

นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและ 5ส

DSCN1307

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการและการจัดทำ 5 ส  โดยมีนางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความรู้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 1 ธันวาคม 2556