Category Archives: เกี่ยวกับศูนย์สิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ บ้านตะเพินคี่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการดำเนินการครั้งนี้ มีทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสาธิตการเผาวัสดุเหลือใช้ฯ ก่อนนำไปทำถ่านอัดแท่ง รวมทั้งการสาธิตการอัดถ่านแท่ง ฯลฯ เมื่อวันที่ 6-7มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์ หัวหน้าส่วนงานมููลฝอย ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียมในขยะมูลฝอย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอยฯ ต่อเนื่องจากครั้งก่อน ซึ่งเป็นหัวข้อการทดสอบหาค่าโพแทสเซียมในขยะ โดยมีผู้สอน คือ นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ครบรอบ 8 ปี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  พร้อมด้วยนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  หรือ BEDO ครบรอบ 8 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน เป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน เป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign)จังหวัด ชลบุรี

การประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการ ของศูนย์สิ่งแวดล้อม

IMG_0623 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการของศูนย์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีวาระสำคัญเรื่อง การเตรียมความพร้อมของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย,แนวนโยบายในการทำงานของบุคลากร และแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) โดยมี ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รวมทั้ง รศ.นิยดา  สวัสดิพงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม และนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์  ตลอดจนบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

DSC_6490

     ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2548 โดยมี นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ และรับการตรวจติดตามจากคณะผู้ประเมินของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) ซึ่งจากการตรวจติดตามครั้งนี้ พบว่าศูนย์ฯยังคงรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี