Category Archives: สนับสนุนการเรียนการสอน

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ บ้านตะเพินคี่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการดำเนินการครั้งนี้ มีทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสาธิตการเผาวัสดุเหลือใช้ฯ ก่อนนำไปทำถ่านอัดแท่ง รวมทั้งการสาธิตการอัดถ่านแท่ง ฯลฯ เมื่อวันที่ 6-7มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์ หัวหน้าส่วนงานมููลฝอย ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียมในขยะมูลฝอย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอยฯ ต่อเนื่องจากครั้งก่อน ซึ่งเป็นหัวข้อการทดสอบหาค่าโพแทสเซียมในขยะ โดยมีผู้สอน คือ นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ