7. โครงการ การปรับปรุงข้อกำหนดตรา BioEconomy

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดตรา BioEconomy ให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการ BEDO Concept ในปัจจุบัน และสภาพเศรษฐกิจสังคมในอนาคต
2. เพื่อหาแนวทางสร้างภาพลักษณ์ใหม่ และการกำหนดจุดยืนทางการตลาดที่เหมาะสมของตรา BioEconomy ภายใต้สภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันและอนาคต

 

 

 

 

 

You may also like...