6. โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์และปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 หน่วยงาน : เทศบาลนครนนทบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์สูตร 1 ปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์สูตร 2 และปุ๋ยน้ำชีวภาพ
2. เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลคุณค่าธาตุอาหารพืช จากปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์ ทั้ง 2 สูตร
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์ในอนาคต

แชร์...

You may also like...