5. โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงาน : เทศบาลนครนนทบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อหมักสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง จากการบำบัดสิ่งปฏิกูลให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
3. เพื่อทราบแนวทางในการจัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชานชนในเขตเทศบาล

 

 

 

You may also like...