3. โครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย พื้นที่ดอนหอยหลอดและบางกะเจ้า

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินศักยภาพและสถานภาพความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ผ่านการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูระบบนิเวศ
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนเชิงบูรณาการและการนำแผน-กลยุทธ์-มาตรการ ไปปฏิบัติในพื้นที่ และการติดตามประเมินผล
4. เพื่อจัดทำหลักสูตรกลาง ที่เกิดจากการต่อยอดหลักสูตรจากข้อ 2 ข้อ 3 และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย พื้นที่ดอนหอยหลอดและบางกะเจ้า เป็นหลักสูตรกลางเพื่อส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานต่อไป

แชร์...

You may also like...