ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม