ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์ หัวหน้าส่วนงานมููลฝอย ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ