ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียมในขยะมูลฝอย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอยฯ ต่อเนื่องจากครั้งก่อน ซึ่งเป็นหัวข้อการทดสอบหาค่าโพแทสเซียมในขยะ โดยมีผู้สอน คือ นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);