การประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการ ของศูนย์สิ่งแวดล้อม

IMG_0623 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการของศูนย์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีวาระสำคัญเรื่อง การเตรียมความพร้อมของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย,แนวนโยบายในการทำงานของบุคลากร และแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) โดยมี ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รวมทั้ง รศ.นิยดา  สวัสดิพงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม และนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์  ตลอดจนบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์