ศูนย์สิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ทางด้านวิชาการตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ-1

นางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ได้เข้าให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินทางด้านวิชาการตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อวันทื่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร