ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท ท๊อป-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

S__2990189

 

          นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทท๊อป-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ และ นางสาววรรณา  แสนใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ พาเยี่ยมชมและตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 6 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557