2.โครงการการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ และการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูล ติดตามและประเมินสถานการณ์ และนำเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่บังคับใช้
มาครบ 25 ปี และการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 5 ปี
3. เพื่อคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอนาคต ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน
4. เพื่อเสนอรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ต่อคณะรัฐมนตรีใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เป็นองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกภาคส่วน

แชร์...

You may also like...