1.โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายสู่ AEC ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model)
ที่จะดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนมากขึ้น

แชร์...

You may also like...