ปฏิทินหลักสูตร “ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564” (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่อง Method Validation และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทดสอบทางเคมี
  2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สถิติในงานทดสอบและการใช้ในงานควบคุมคุณภาพของผลการวัด
  3. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพผลการวัด

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี

  1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
  2. เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญในการใช้ค่าความไม่แน่นอนในการวัด สำหรับในการรายงานผลการวัด
  3. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017