โครงสร้างองค์กร

     ตามมาตรา 4 แห่พระราชบัญญัติ มหาวิทยลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ระบุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ มื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นคณะกรการศูนย์สิ่งวดล้อม จึงมีมติปรับโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภพและให้บริการอย่างมืออาชีพควบคู่กับจรรยาบรรณเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับระบบบริหาร คุณภาพตามข้อกำหนด มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จึงได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ฝ่าย 5 กลุ่มงาน