วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศของประเทศภายในปี 2558

พันธกิจ (Mission)

 

ต่อลูกค้า จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง และเป็นต้นแบบ (Role Model ) ให้กับนักศึกษา
ต่อสังคมชุมชน จะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบและความผาสุกของสังคมชุมชน
ต่อบุคลากร จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารระดับมืออาชีพและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงาน
ต่อองค์กร จะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัฒนธรรมองค์กร

       ให้บริการและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

S  =   Service mind    หมายถึง   บริการที่ดี

W  =  Wisdom           หมายถึง    ความรอบรู้

A  =   Approach         หมายถึง    มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพสูง

N  =   National           หมายถึง   มีจิตสำนึกเพื่อประเทศชาติ สังคม และชุมชน ในด้าน
สิ่งแวดล้อม