เกี่ยวกับศูนย์

Envi logo2

ความเป็นมา
ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยทำหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคม การวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และทางด้านการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการศูนย์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านการวิเคราะห์และสอบเทียบเครื่องมืออย่างมีมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์/สอบเทียบ จะดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการที่กำหนดในคู่มือคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยคู่มือคุณภาพมีการเรียบเรียงแสดงให้เห็นถึงระบบควบคุมการวิเคราะห์/สอบเทียบ ที่สามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์/สอบเทียบได้มาตรฐานและสามารถสอบกลับได้

ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการของศูนย์สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน