ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม

You may also like...