ศูนย์สิ่งแวดล้อมตรวจติดตามคุณภาพอากาศในการแก้ภัยมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในโครงการการจัดการอากาศและสภาพแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ Clean&Green University มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 25-28 สิงหาคม 2563