ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัฒนธรรมองค์กร

ปรัชญา   
     เหนือมาตรฐาน คือบริการของเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)  
     เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงการบริการวิชาการ และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการพัฒนา บนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

     ต่อลูกค้า : จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

     ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : จะเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูงและเป็นต้นแบบ (Role Model) ให้กับนักศึกษา

     ต่อสังคมชุมชน จะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบ และความผาสุก ของสังคมชุมชน

     ต่อบุคลากร : จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถระดับมืออาชีพและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการทำงาน

     ต่อองค์กร : จะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัฒนธรรมองค์กร

     ให้บริการและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม