“ม.สวนดุสิต” รับรางวัลหน่วยงานลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2563

แชร์...

ทั้งรับประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ องค์กร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับประกาศนียบัตรจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ในกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลของหน่วยงานต่างๆ 19 กิจกรรม และกิจกรรมการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ 1 กิจกรรม จากการดำเนินงานของ 18 หน่วยงาน ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้รวม 81.559 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการ LESS ประกอบด้วย 1.กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 .โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3. กองอาคารและสถานที่
4.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองนโยบายและแผน 6.โครงการอาหารกลางวัน1 7.ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ 8.สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 9.สวนดุสิตโพล 10.ลานกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ 11.สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12.สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ 13.สำนักงานโรงเรียนการเรือน 14.สำนักงานอาคารบริการวิทยาศาสตร์ 15.ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 16.ศูนย์สิ่งแวดล้อม 17.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ18.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

You may also like...