มสด.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์น้ำท่วมบริวณพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

แชร์...

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ กองอาคารและสถานที่ และ สำนักงนบริกรอาคารวิทยาศาสตร์อบรมชิปฏิบัติการรื่องการติดตั้งและวิธีการบำรุงรักษานกั้นน้ำอลูมิเนียมขอระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์วิทยาศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมในครั้นี้มีวัตถุประงค์เพื่อบำรุงรักษาระบบ และตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกิดขึ้นได้ โดยมีทาง บริษัท ชันจัน เอ็นจินียรั่ง จำกัด ให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและการถอด-เก็บระบบให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ปฏิบัตินจากกองอาคารสถานที่ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และศูนย์สิ่งแวดล้อม

2.ตัวแทนนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนการเรือนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยที่สวยสะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม[Clean & Green University) ผ่นการนำหลักวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแก่นักศึกษของมหาวิทยาลัย

You may also like...