ผลงานวิชาการและงานวิจัย

rd1

วิจัยปี 49วิจัยปี 50วิจัยปี 51วิจัยปี 52วิจัยปี 53วิจัยปี 54วิจัยปี 55วิจัยปี 56วิจัยปี 57
วิจัยปี 49
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด
  การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตร พื้นที่จังหวัดนนทบุรี นางสาวพุทธิธร แสงรุ่งเรือง
นายอรรถวุฒิ รื่นเริงใจ
นายวิจารณ์ อินทรกำแหง
[wpdm_file id=6]
  การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีบางประการในแหล่งน้ำของจังหวัด
นนทบุรี
นางสาวประวรดา โภชนจันทร์ และคณะ [wpdm_file id=7]
  การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.ชมนาท รัตนมณี
ผศ.นิยดา สวัสดิพงษ์
นางสาวประวรดา โภชนจันทร์
นายพรชัย มาระเนตร์
[wpdm_file id=8]
  การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
นางสาวประวรดา โภชนจันทร์ และคณะ [wpdm_file id=9]
วิจัยปี 50
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด
 การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริม
ถนนโดยใช้ใบไม้ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ระยะที่ 2
นางสาวอาภาพรรณ สัตยาวิบูล [wpdm_file id=10]
 การพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลจากมูลฝอยจากภาคเกษตร พื้นที่จังหวัดนนทบุรี นางสาวพุทธิธร แสงรุ่งเรือง
นายบุญมา ป้านประดิษฐ์
นายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ
นายวิจารณ์ อินทรกำแหง
[wpdm_file id=11]
 การศึกษาการระเหยของสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ จากชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด นายปฏิญญา สุขวงศ์ [wpdm_file id=12]
  การศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดโปรโตซัวกับคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
เขตจังหวัดนนทบุรี
นางสาวยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์ [wpdm_file id=13]
 การสร้างเครือข่ายการขยายพันธุ์พืชไม้ดอก ไม้ประดับไม้ยืนต้นและไม้ผลในเชิง
การค้าโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์ไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
บางชนิดในจังหวัดนนทบุรีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นายเทวฤทธิ์ เทพนรินทร์
นางสุรียา ตันติวิวัฒน์
นายสุรสิน ธรรมธร
[wpdm_file id=14]
[su_box title=”วิจัยปี 51”  radius=”4″]
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด
  การปรับปรุงปริมาณไนโตรเจนในกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อผลิตปุ๋ย
สูตรเร่งใบ
ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย
[wpdm_file id=15]
  การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้กากตะกอนจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 1 เพื่อทำปุ๋ยและผลิตภัณฑ์
รศ.นิยดา สวัสดิพงษ์ และคณะ [wpdm_file id=16]
  การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ส่วนขยายของเมืองจังหวัดนนทบุรี รศ.นิยดา สวัสดิพงษ์ และคณะ [wpdm_file id=17]
  การตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ในกากตะกอนของระบบบาบัดน้าเสีย นางสาวนาฏลดา อ่อนวิมล
ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล
นางสาวอมรรัตน์ สีสุกอง
[wpdm_file id=18]
  การศึกษาปริมาณ จาแนกประเภท และแนวทางการจัดการมูลฝอยอันตรายจาก
บ้านเรือน ในพื้นที่ส่วนขยายของเมือง จังหวัดนนทบุรี
ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย
[wpdm_file id=19]
 มลพิษทางเสียงและสมรรถภาพการได้ยินของประชาชน และผู้ปฎิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงบริเวณริมทางการจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร  นางสาวประวรดา โภชนจันทร์ และคณะ [wpdm_file id=20]
 ระบบสารสนเทศสาหรับโครงการวิจัยพื้นที่จังหวัดนนทบุรี Geographic
Information for Research Program in Nonthaburi Province
 นายกันต์ ปานประยูร [wpdm_file id=21]
[/su_box]
วิจัยปี 52
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด
 การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี
สะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง
อินดัสตรี จากัด จังหวัดสมุทรสาคร
ดร.พันชัย เม่นฉาย [wpdm_file id=22]
 การศึกษาการเพิ่มประชากรของหิ่งห้อยในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี ผศ.แทนทัศน์ เพียกขุนทด [wpdm_file id=23]
 การศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
รศ.นิยดา สวัสดิพงษ์ และคณะ [wpdm_file id=24]
 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอย่าง
ยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ:กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี
จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
ดร.ปารินดา สุขสบาย  [wpdm_file id=25]
วิจัยปี 53
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด
 การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษา
โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จังหวัดสมุทรสาคร
ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
ผศ. ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย
[wpdm_file id=26]
 การสร้างโปรแกรมสาหรับการอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานใน เตาคิวโปลา
(Cupola Furnace) จากกระบวนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จากัด จังหวัดสมุทรสาคร
รศ.นิยดา สวัสดิพงษ์ และคณะ [wpdm_file id=27]
  การอนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์พลังงานความร้อนเตาคิวโปลา (Cupola Furnace) เตาอบ (Annealing Furnace) และเตาชุบ (Galvanizing Furnace) จากกระบวนการผลิตโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จากัด จังหวัดสมุทรสาคร รศ.นิยดา สวัสดิพงษ์ และคณะ [wpdm_file id=28]
วิจัยปี 54
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด
 การจัดการกากของเสียและของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาดกรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี นางสาวอาภาพรรณ สัตยาวิบูล [wpdm_file id=1]
 การจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบกรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรีจำกัดจังหวัดสมุทรสาคร ดร.เบ็ญจา เตากล่า
นางศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
นางเนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ
[wpdm_file id=2]
 การจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อประปาเหล็ก กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ดร. พันชัย เม่นฉาย [wpdm_file id=3]
 การศึกษาคุณลักษณะ การใช้ประโยชน์และการบาบัดน้าทิ้งอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบกรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวประวรดา โภชนจันทร์ และคณะ  [wpdm_file id=4]
 ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านสังคมและเศรษฐกิจของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก รองศาสตราจารย์นิยดา
สวัสดิพงษ์ และคณะ
[wpdm_file id=5]
 
วิจัยปี 55
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด
วิจัยปี 56
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด

[su_box title=”วิจัยปี 57” radius=”4″]
หัวข้องานวิจัย
ผู้ดำเนินกำรวิจัย
 ดาวน์โหลด
[/su_box]