บุคลากรประจำศูนย์

บุคลากรปฏิบัติงานประจำศูนย์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์สิ่งแวดล้อมมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง  ดังนี้

 

 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
pres
 1.ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
ที่ปรึกษา
pres1
 2. รองศาสตราจารย์ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
ที่ปรึกษา
pres2
 3. รองศาสตราจารย์ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ที่ปรึกษา
woman2
 4. รองศาสตราจารย์นิยดา สวัสดิพงษ์
ที่ปรึกษา
man2
  5. นายนภดล สุนทราภัย
ที่ปรึกษา
staff12
  6. นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
man
  7. ดร.พุทธิธร  แสงรุ่งเรือง
อาจารย์
woman
  8. นางสาวสิมนัส ตรีเดช
นักวิจัย
staff9
  9. นางสาวนงนุช  ผ่องศรี
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายสำนักงาน
staff11
  10. นายรุ่งเกียรติ  ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
staff4
  11. นายมณฑล สุวรรณประภา
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิชาการ

staff13
  12. นางสาววรรณา   แสนใจกล้า
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
staff7
  13. นางสาวเพียงกมล  ยุวนานนท์
หัวหน้าส่วนงานมูลฝอย
staff8
  14. นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล
หัวหน้าส่วนงานอากาศ
และปล่องระบายอากาศ
staff1
  15. นายอนิรุทธ์  ศรีเลขา
หัวหน้าส่วนงานภาคสนาม
เครื่องมือและอุปกรณ์
staff5
  16. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีชูเปี่ยม
นักวิทยาศาสตร์เทคนิค
staff10
  17. นายธวัชชัย ศรีสะอาด
นักวิทยาศาสตร์เทคนิค
staff6
  18. นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล
นักวิทยาศาสตร์เทคนิค
staff2
  19. นางสาวสาวิตรี  ม่วงศรี
นักวิทยาศาสตร์เทคนิค
staff3
  20 นางสาวฐปนรรฆ์  ฮาบสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.