บริการหน่วยฝึกอบรมให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

บริการหน่วยฝึกอบรมให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

    ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง แสงสว่าง ความร้อน มูลฝอย ดิน และวัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้งบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาตร โดยห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

          หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีพื้นฐาน

                    – หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

                    – หลักสูตรเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องแก้ววัดปริมาตร

          หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง

                    – การใช้ Atomic Absorption spectroscopy, AAS ในการวิเคราะห์ทดสอบ

                    – การใช้ Gas Chromatography, GC ในการวิเคราะห์ทดสอบ

                    – การใช้ UV VIS Spectrophotometer ในการวิเคราะห์ทดสอบ

          หลักสูตรการฝึกอบรมด้านมาตรฐานระบบการจัดการ

                    – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

                    – มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025

                    – มาตรฐานระบบการจัดการชีวะอานามัยและความปลอดภัย ISO18001

          หลักสูตรด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

                    – การสอบเทียบเครื่องวัดปริมาตร