บริการงานที่ปรึกษา

บริการงานที่ปรึกษา

     ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง แสงสว่าง ความร้อน มูลฝอย ดิน และวัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้งบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาตร โดยห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– การจัดทำมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

– การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคารควบคุมและโรงงานอุตสาหกรรม

– การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อม

– การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

– ระบบการจัดการสีเขียว ได้แก่ Green Office, Green Meeting, LESS, 7 ส เป็นต้น