บริการงานตรวจวัดติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการงานตรวจวัดติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง แสงสว่าง ความร้อน มูลฝอย ดิน และวัสดุปรับปรุงดิน รวมทั้งบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาตร โดยห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2245 อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          – คุณภาพน้ำ

          – คุณภาพอากาศ

          – มูลฝอย