ติดต่อ สถานที่ตั้ง

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

02-423-9407-10

02-423-9409

http://www.envcenter.dusit.ac.th

https://www.facebook.com/envcenter.suandusit