ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง

ศูนย์สิ่งแวดล้อมตั้งอยู่  ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชั้น 1 เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700


Leave a Reply

Your email address will not be published.