ด้านการรับรอง

     ห้องปฏิบัติการของศูนย์สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

     ศูนย์สิ่งแวดล้อมได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง