บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

images

ISO/IEC 17025 : 2005

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ISO/IEC 17025 เป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ
หรือสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ
โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบและหรือสอบเทียบ

ISO/IEC 17025  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
  • ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า
    ห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และมีความสามารถทางวิชาการ ซึ่งทำให้ผลการ
    ทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของหน่วยรับรอง
  • ใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
    หรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย
DSCN0097
ข้อได้เปรียบจากการเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
  1. เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. ทำให้เกิดการยอมรับ มีความมั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบหรือ
ผลการสอบเทียบ ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

3. อำนวยประโยชน์และความสะดวกทางการค้าระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

4. ลดการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า

การยอมรับระหว่างประเทศสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ISO/IEC 17025  เป็นมาตรฐาน ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ทำให้ผลการทดสอบและ สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการในประเทศต่าง ๆ ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกที่ได้รับสิทธิการลงนามยอมรับร่วมแล้วในกลุ่มเอเชียแปชิฟิก (APLAC – MRA) จำนวน 20 ราย โดยมีสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  เวียดนาม และไทย
 1