การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

 

รายการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

 No.
Type of glassware
Range Item
(cm3)
Best Measurement
Capability *
(cm3)
Analysis Method
1 Volumetric pipet(Transfer pipet) 1 0.0024 ASTM  E  542-01
2 0.0025
3 0.0024
4 0.0024
5 0.0026
10 0.0039
15 0.0062
20 0.0063
25 0.0065
50 0.010
100 0.017
2 Measuring pipet(Graduated pipet) 0.1 – 2 0.0025 ASTM  E  542-01
> 2 – 5 0.0028
> 5 – 10 0.0042
> 10 – 25 0.0065
3 Volumetric flask 5 0.0059 ASTM  E  542-01
10 0.0059
25 0.0065
50 0.010
100 0.017
200 0.030
250 0.036
500 0.064
1,000 0.13
2,000 0.25
4 Buret 2.5 – 5 0.0037 ASTM  E  542-01
> 5 – 10 0.0038
> 10 – 12.5 0.0061
> 12.5 – 25 0.0066
> 25 – 30 0.0087
> 30 – 35 0.0091
> 35 – 40 0.0095
> 40 – 45 0.0098
> 45 – 50 0.010
> 50 – 100 0.018
5 Graduated cylinder 3 – 5 0.012 ASTM  E  542-01
> 5 – 10 0.012
> 10 – 25 0.023
> 25 – 50 0.024
> 50 – 100 0.039
> 100 – 250 0.056
> 250 – 500 0.084
> 500 – 1,000 0.16
> 1,000 – 2,000 0.26

 

หมายเหตุ : * Express as an uncertainty (±) which for k = 2, provoding a level of confidence of approximately 95%