การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน

s21 s1

รายการทดสอบคุณภาพดิน  กากตะกอน

No. Parameter

Analysis Method

1 ขนาดของอนุภาค (Particle size analysis) Hydrometer method
2 ความชื้นในดิน (Soil Water Content) dried at 105-110 oC
3 ความหนาแน่นรวมของดิน  (Soil Bluk Density) Core Method
4 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) pH meter
5 ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity , EC) Conductivity Instrument
6 อินทรีย์วัตถุในดิน (Organic Matter, OM) Wet Oxidation ของ Walkley and Black
7 ฟอสเฟตที่ละลายในน้ำ (Soluble Phosphate) Spectrophotometer
8 โพแทสเซียมที่ละลายในน้ำ Atomic absorption spectrophotometer
9 โซเดียมที่ละลายในน้ำ Atomic absorption spectrophotometer
10 แมกนีเซียมที่ละลายในน้ำ Atomic absorption spectrophotometer
11 แคลเซียมที่ละลายในน้ำ Atomic absorption spectrophotometer
12 ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน Kjeldahl Method
13 ไนโตรเจนในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช Steam Distillation
14 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช Bray II
15 Extractable Phosphorus (P) Phosphorus Soluble in Dilute Hydrochloric Acid and Sulfuric Acid
16 Exchangeable Potassium (K) Ammonium Acetate Extraction
17 ตะกั่ว (Pb) Atomic absorption spectrophotometer
18 แคดเมียม (Cd)
19 โครเมียม เฮกซะวาเลนท์ (Cr6+)
20 สารหนู (As)
21 แมงกานีส (Mn)
22 ปรอท (Hg)
23 นิเกิล (Ni)
24 เซเลเนียม (Se)
25 การเตรียมตัวอย่าง ตัด, บด, ย่อย และร่อน