การตรวจวิเคราะห์คุณภาพมูลฝอย

j1

 

รายการทดสอบคุณภาพมูลฝอย

 

No.
Parameter
Unit
Analysis Method
1 แยกองค์ประกอบสด(Wet Composition) (% โดยน้ำหนัก) Quartering
2 แยกองค์ประกอบแห้ง(Dry Composition) (% โดยน้ำหนัก) Quartering
3 ปริมาณความชื้น  (Moisture Content) (% โดยน้ำหนัก) Calculation
4 ปริมาณของแข็งรวม (Total solid) (% โดยน้ำหนัก) Calculation
5 ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (Volatile solid) (% โดยน้ำหนัก) Incineration
6 ปริมาณสารระเหย (Volatile matter) (% โดยน้ำหนัก) Incineration
7 ปริมาณเถ้า (Ash) (% โดยน้ำหนัก) Incineration
8 ค่าปริมาณความร้อน  (Heating value) (DSCV,LSCV,HSCV) Kcal/Kg Bomb  Calorimeter
9 คาร์บอน (C) (% โดยน้ำหนัก) Incineration
10 คาร์บอนคงตัว (Fix Carbon) Incineration
11 ไฮโดรเจน (H) Incineration
12 ออกซิเจน (O) Incineration
13 ไนโตรเจน (N) Kjeldahl  Method
14 ฟอสฟอรัส (P) Spectrophotometer
15 โพแทสเซียม (K) Atomic absorption spectrophotometer
16 ซัลเฟอร์ (S) Gravimetric  Method
17 คลอไรด์ (Cl2) Argentrometric  Method
18 ตะกั่ว (Pb) mg/kg Atomic absorption spectrophotometer
19 แคดเมียม (Cd)
20 โครเมียม (Cr)
21 สารหนู (As)
22 แมงกานีส (Mn)
23 ทองแดง (Cu)
24 ปรอท (Hg)
25 อื่นๆ
26 การเตรียมตัวอย่าง ตัด, บด, ย่อย และร่อน