การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รายการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

DSC00073 w1 DSCN0200

 

บริการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง และน้ำดื่ม ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยมีพารามิเตอร์ที่ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ ดังนี้

ด้านกายภาพ
ที่
พารามิเตอร์
Analysis Method
1 Total Solids (TS)* AWWA, 2005 (2540 B)
2 Total  Dissolved  Solids* AWWA, 2005 (2540 C)
3 Suspended Solids (SS)* / Total Suspended Solids (TSS)* AWWA, 2005 (2540 D)
4 MLSS AWWA, 2005 (2540 D)
5 MLVSS AWWA, 2005 (2540 G)
6 Settleable Solids AWWA, 2005 (2540 F)
7 Conductivity AWWA, 2005 (2510 B)
8 Color AWWA, 2005 (2120 E)
9 Odor AWWA, 2005 (2150 B)
10 Turbidity AWWA, 2005 (2130 B)
11 Temperature AWWA, 2005 (2550 B)
12 Transparency AWWA, 2005

 

 

ด้านเคมีทั่วไป
ที่
พารามิเตอร์
Analysis Method
1 pH  * AWWA, 2005 (4500-H+ B)
2 Acidity AWWA, 2005 (2310 B)
3 Alkalinity, Total AWWA, 2005 (2320 B)
4 Alkalinity, P. AWWA, 2005 (2320 B)
5 Alkalinity, M.O. AWWA, 2005 (2320 B)
6 Total Hardness AWWA, 2005 (2340 C)
7 Non-CO3 Hardness AWWA, 2005 (2340 C)
8 CO3 Hardness AWWA, 2005 (2340 C)
9 Sulfide (S2-) AWWA, 2005 (4500-S2- F)
10 Hydrogen Sulfide (H2S) AWWA, 2005 (4500-S2- F)
11 Nitrate (NO3) AWWA, 2005 (4500-NO3 B)
12 Sulfate (SO42-) AWWA, 2005 (4500-SO42- E)
13 Ammonia- Nitrogen (NH3) AWWA, 2005 (4500-NH3 C)
14 TKN AWWA, 2005 (4500-Norg B)
15 Phosphate AWWA, 2005 (4500-P E)
16 Total Phosphorus * In-house Test Method :T-504-03-03Based  on  APHA,AWWA,WEF, 21st Edition 2005, Part 4500-PE/Ascorbic Acid Method/Spectrophotometer
17 BOD (water / waste) AWWA, 2005 (5210 B)
18 COD* AWWA, 2005 (5220 C)
19 TOC AWWA, 2005 (5310 B)
20 DO AWWA, 2005 (4500-O G)
21 Oil & Grease AWWA, 2005 (5520 D)
22 Chloride (Cl) AWWA, 2005 (4500-Cl B)
23 Residual Chlorine AWWA, 2005 (4500-Cl B)
24 Fluoride (F) AWWA, 2005 (4500-F- D)
หมายเหตุ : * รายการทดสอบที่ได้การรับรอง ISO/IEC 17025

 

ด้านโลหะหนัก
ที่ พารามิเตอร์ Analysis Method
1 Calcium (Ca) AWWA, 2005 (3111 B)
2 Magnesium (Mg) AWWA, 2005 (3111 B)
3 Iron (Fe) AWWA, 2005 (3111 B)
4 Manganese (Mn) AWWA, 2005 (3111 B)
5 Zinc (Zn)  * AWWA, 2005 (3111 B)
6 Copper (Cu)  * AWWA, 2005 (3111 B)
7 Nickel (Ni) AWWA, 2005 (3111B)
8 Selenium (Se) AWWA, 2005 (3111B)
9 Barium (Ba) AWWA, 2005 (3111B)
10 Tin (Sn) AWWA, 2005 (3111B)
11 Silver (Ag) AWWA, 2005 (3111B)
12 Lead (Pb) AWWA, 2005 (3111B)
13 Cadmium (Cd) AWWA, 2005 (3111B)
14 Mercury (Hg) AWWA, 2005 (3112B)
15 Arsenic (As) AWWA, 2005 (3114C)
16 Chromium (Cr) AWWA, 2005 (3111B)
17 Chromium trivalent (Cr3+) AWWA, 2005 (3111B)
18 Chromium hexavalent (Cr6+) AWWA, 2005 (3111B)
19 Sodium (Na) AWWA, 2005 (3111B)
20 Potassium (K) AWWA, 2005 (3111B)
21 Aluminium (Al) AWWA, 2005 (3111B)
หมายเหตุ : * รายการทดสอบที่ได้การรับรอง ISO/IEC 17025

 

ด้านชีวภาพ
ที่
พารามิเตอร์
Analysis Method
1 Total Coliform Bacteria AWWA, 2005 (9221 B)
2 Fecal Coliform Bacteria / E.Coli AWWA, 2005 (9221 B)
3 Standard Plate Counts มอก.257 เล่ม 2-2521