การตรวจวัด ระดับเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ระดับความร้อน

DSCN0114 DSC06220 L2102_5319

รายการทดสอบคุณภาพเสียง

 

ในสถานปฏิบัติงาน (Workplace)
 No.
Parameter
Analysis Method
1 Leq 24 hrs Integrated Sound Level Meter
2 Leq 8 hrs Integrated Sound Level Meter
3 Leq 5 min Integrated Sound Level Meter
4 Octave Band Frequency, Lpeak 1/3 Spectrum Octave Band Analyzer
5 Contour Line Integrated Sound Level Meter
6 Noise Dose % Dose, Dosimeter
7 Illumination Illumination Meter
8 Heat Wet Bulb Globe Temperature Method
9 Vibration (บริเวณเหมืองหิน, เครื่องจักร และโรงโม่) Vibration Meter
                                                                     ในบรรยากาศทั่วไป (Ambient)

 No.
Parameter
Analysis Method
1 Leq 24 hrs Integrated Sound Level Meter
2 Leq 8 hrs Integrated Sound Level Meter
3 Octave Band Frequency, Lpeak 1/3 Spectrum Octave Band Analyzer
4 Contour Line Integrated Sound Level Meter
5 เสียงรบกวน Integrated Sound Level Meter