งานบริการ

water การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำดื่ม และ
คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
Wind Turbines การตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ในสถานประกอบการ และคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
factory1 การตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงาน สำนักงาน และในสถานประกอบการต่างๆ
ได้แก่ การตรวจวัดระดับสารเคมี ระดับเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ระดับความร้อนการจัดทำผังแสดงเส้น
ระดับเสียงในโรงงาน (Noise Contour)
soi การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน/กากตะกอน ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน/กากตะกอนทางด้านกายภาพ
และทางเคมี การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและมลพิษทางดิน
glass การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ได้แก่ การสอบเทียบ Volumetric pipette, Measuring pipette
Volumetric flask, Buret, Cylinder
lab บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025