ความเป็นมาขององค์กร

     “ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Environmental Center” จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.. 2543 ตามประกาศสถาบันราชภัฏสวนดุสิต วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์รวมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมและชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังให้สิ่งแวดล้อมเมืองดี โดยอยู่ในการกำกับและดูแลของอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนดุสิตในปี พ..2544 และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ระยะแรกใช้สถานที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ ในการจัดตั้งสำนักงานศูนย์สิ่งแวดล้อมระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิตครั้งนี้ มีการลงนามความร่วมมือ โดย นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2543 ศูนย์สิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงการศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานมอก.17025 (ISO/IEC 17025) ขอบข่ายของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตั้งแต่ปี พ..2547 จนถึงปัจจุบัน

          นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังให้บริการด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมครอบคลุมด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพมูลฝอยดินและวัสดุปรับปรุงดิน การตรวจวัดระดับเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ระดับความร้อน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การบริการฝึกอบรมภายในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)