คณะทำงาน

ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

ดร.สิมนัส ตรีเดช

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล

หัวหน้าฝ่ายธุรกิจวิชาการ

นางสาวนงนุช ผ่องศรี

หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

นายรุ่งเกรียติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์

นักวิจัย

นายมณฑล สุวรรณประภา

นักวิจัย

นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์

นักวิจัยผู้ช่วย

นายอนิรุทธ์ ศรีเลขา

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาววรรณา แสนใจกล้า

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีชูเปี่ยม

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาวกนกอร เนตรชู

นักวิจัย

นางสาวสาวิตรี ม่วงศรี

นักวิจัยผู้ช่วย

นางสาวฐปนรรฆ์ ฮาบสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายธวัชชัย ศรีสอาด

นักวิจัยผู้ช่วย

นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล

นักวิจัยผู้ช่วย