ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าว & กิจกรรม

ศูนย์สิ่งแวดล้อม ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ห้องปฏิบัติการถ่ายทำละคร
ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม
ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ บ่ายวันจันทร์ ในหัวข้อ Green University
ศูนย์สิ่งแวดล้อมได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตามกฎกระทรวง พ.ศ.2564 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
มสด.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์น้ำท่วมบริวณพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
“ม.สวนดุสิต” รับรางวัลหน่วยงานลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2563
ศูนย์สิ่งแวดล้อมตรวจติดตามคุณภาพอากาศในการแก้ภัยมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2564

สื่อสิ่งแวดล้อม

มัลติมีเดีย

เอกสารเผยแพร่ : รายงานประจำปีศูนย์สิ่งแวดล้อม